Vammaistutkimuksen opinnäytteitä Suomessa

Opinnäytelistaa päivitetään ilmoitusperiaatteella. Tiedot opinnäytteestä voi lähettää seuran sihteerille sähköpostitse, sihteeri(at)vammaistutkimus.fi.

2024

Erityiseksi määritellyn lapsen vaikuttajuuden toteutumisen mahdollistava hoitotyö: Lasten kuntoutushoitotyön dialoginen malli
Väitöskirja
Johanna Kaitsalmi
Hoitotiede
Turun yliopisto

2023

Developing quality of life implementation feedback model to improve quality of life for Finnish young adults with severe physical disabilities
Väitöskirja
Nina Heräjärvi
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Jyväskylän yliopisto
Irti arjesta vai ennakkoluuloista? Fyysisesti vammaisten seksuaalisen toimijuuden haasteita ja haastamisia palveluasumisyksiköissä
Pro gradu
Erika Saarnio
Yhteiskuntatiede
Tampereen yliopisto
Sexual and reproductive health and rights through the lens of belonging : Intersectional perspectives on disability, gender, and adolescence in Tanzania
Väitöskirja
Virpi Mesiäislehto
Sosiaalitieteet
Jyväskylän yliopisto

2022

Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden hallinta ja kansalaisuus vammais- ja koulutuspolitiikassa sekä ammatillisen erityisoppilaitoksen arjessa
Väitöskirja
Aarno Kauppila
Kasvatustieteet
Helsingin yliopisto
”Kaikki tarvitsevat ystäviä”: kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteet
Väitöskirja
Mäkäräinen Marjo-Rita
Kasvatustieteet
Oulun yliopisto
Kehitysvammaisten nuorten aikuisten kertomuksia omannäköisestä elämästä ja oman elämän osallisuudesta: narratiivinen positiointianalyysi
Pro gradu
Oona Lipponen
Yhteiskuntatieteet
Itä-Suomen yliopisto
Kehitysvammaisuus voimavarana: Marginalisoitu asema erityisen tiedon tuottajana
Pro gradu
Risto Räkköläinen
Yhteiskuntatieteet
Tampereen yliopisto
Rekisteröityjen näkövammaisten työllisyys- ja koulutusasteen kehitys Suomessa vuosina 1985–2018
Pro gradu
Laura Tolkkinen
Sosiaalityö
Lapin yliopisto
Vammaisuuden mediarepresentaatiot – edistääkö media itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta?
Pro gradu
Marjaana Hakala
Valtiotieteet
Helsingin yliopisto

2021

"Minä olen ainakin päässyt hyvin yhteiskuntaan takaisin sisään (paitsi byrokraattisesti)" : etnologinen tutkielma vammautumisen kokemuksesta ja kohtaamisesta
Pro gradu
Kia Liimatainen
Etnologia
Jyväskylän yliopisto

2020

Eriarvoisuus työelämässä ja kuntoutuksessa: Vakavasti sairastuneen ja vammaisen henkilön toimijuus elämänkulussa
Väitöskirja
Suvi-Maaria Tepora-Niemi
Sosiaalitieteet
Helsingin yliopisto
Universalismista massaräätälöintiin : Suomalainen esteettömyyspolitiikka 1970-luvulta 2020-luvulle normien ja norminpurkutalkoiden ristitulessa : Tapausesimerkkinä Helsinki
Pro gradu
Anna Koivukoski
Suomen ja Pohjoismaiden historia
Helsingin yliopisto

2019

"On aina oltava 200 % parempi" : Vammaisten ja kuurojen taiteilijoiden toimintamahdollisuudet ja taiteilijapolut
Pro gradu
Outi Salonlahti
Yhteiskuntapolitiikka
Jyväskylän yliopisto

2017

Korkeasti koulutettujen vammaisten integroituminen ICT-alalle heidän itsensä kokemana: "Älä anna muille etumatkaa."
Väitöskirja
Jukka Mononen
Tietojenkäsittelytiede
Oulun yliopisto
Osallinen, syrjässä, marginaalissa, onnellinen? Tutkimus oppisopimuskoulutuksen erityisopiskelijoista Suomessa ja Saksassa
Väitöskirja
Marja Irjala
Kasvatustieteet
Oulun yliopisto

2015

"Me olemme postipaketteja" : Tutkimus Helsingin vammaiskuljetuksista vuosina 2002-2007
Väitöskirja
Esa Asikainen
Erityispedagogiikka
Itä-Suomen yliopisto

2014

HANKALA ERITYISYYS Etnografinen tutkimus erityisopetuksen käytännöistä ja erityisyyden muotoutumisesta yläkoulun arjessa
Väitöskirja
Reetta Mietola
Kasvatustieteet
Helsingin yliopisto
Kolme ja yksi kuvaa osallisuuteen. Monimenetelmällinen tutkimus vaikeavammaisten ihmisten osallisuudesta toimintana, kokemuksena ja kielenkäyttönä
Väitöskirja
Mari Kivistö
Yhteiskuntatieteet
Lapin yliopisto

2013

Modernisaation kokemukset näkövammaisten kerrontayhteisössä, folkloristiikka
Väitöskirja
Kari Huuskonen
Folkloristiikka
Helsingin yliopisto

2012

Asiakkuuden dilemma: näkökulmia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuuteen
Väitöskirja
Katja Valkama
Hallintotieteet
Vaasan yliopisto

2011

Inkluusion nosteet ja esteet liikuntakulttuurissa
Väitöskirja
Aija Saari
Liikunta- ja terveystieteet
Jyväskylän yliopisto

2010

"Että sais lapsena olla toisten lasten joukossa". Substantiivinen teoria erityistä tukea tarvitsevan lapsen toiminnallisesta osallistumisesta toimintaympäristössään
Väitöskirja
Kristinen From
Kasvatustieteet
Jyväskylän yliopisto

2009

Kohokarttojen lukemisen opettaminen
Väitöskirja
Helinä Hirn
Kasvatustieteet
Helsingin yliopisto
Monimuotoisuus ja esteettömyys, näkövammaisten asiantuntijoiden työelämäkokemuksia
Väitöskirja
Elina Ekholm
Valtiotieteet
Helsingin yliopisto
Större frihet - bättre lokalt anpassad service?: Förvaltningsreformer och kommunernas service för utvecklingsstörda 1994-2000
Väitöskirja
Tua Nummelin
Valtio-oppi
Helsingin yliopisto

2008

Haptiisit ja hapteemit : tapaustutkimus kuurosokean henkilön kosketukseen perustuvan kommunikaation kehityksestä
Väitöskirja
Riitta Lahtinen
Kasvatustieteet
Helsingin yliopisto
Vaikeavammaisen nuoren aikuistuminen
Väitöskirja
Helena Ahponen
Valtiotieteet
Helsingin yliopisto

2007

Kaupunki kaikille aisteille - Moniaistisuus ja saavutettavuus rakennetussa ympäristössä
Väitöskirja
Jukka Jokiniemi
Yhteiskuntasuunnittelu, arkkitehtuuri
Teknillinen korkeakoulu
Vammaisuuden sukupuolittuneet diskurssit
Väitöskirja
Marjo-Riitta Reinikainen
Yhteiskuntatieteet
Jyväskylän yliopisto

2006

Leimattu lapsuus? Vammaisuuden rakentuminen ammatti-ihmisten puheissa ja teksteissä
Väitöskirja
Tanja Vehkakoski
Erityispedagogiikka
Jyväskylän yliopisto
”OTETAAN VASTUU OMISTA ASIOISTA.” Suomen sokeainkoulut kansakoululaitoksen rinnalla vuosina 1865–1939
Väitöskirja
Aatu Moilanen
Kasvatustieteet
Joensuun yliopisto

2005

Näkövammaisten lukiolaisten fyysinen aktiivisuus
Väitöskirja
Kari Korhonen
Kasvatustieteet
Helsingin yliopisto
Pois oppimisyhteiskunnan marginaalista? : koulutuksen merkitys vuosina 1960-1990 opiskelleiden lapsuudestaan kuurojen ja huonokuuloisten aikuisten elämänkulussa
Väitöskirja
Elina Lehtomäki
Erityispedagogiikka
Jyväskylän yliopisto
Towards Equality, Creation of the Disability Movement in Central Asia
Väitöskirja
Hisayo Katsui
Valtiotieteet
Helsingin yliopisto

2004

Oppiminen ja asiantuntevuus varhaiskasvatuksessa
Väitöskirja
Päivi Kovanen
Erityispedagogiikka
Jyväskylän yliopisto

2003

Rumbasta rampaan : vammaisen naistanssijan ruumiillisuus pyörätuolitanssissa
Väitöskirja
Hanna Väätäinen
Musiikkitieteet
Åbo Akademi
Tuetun työllistämisen alkuvaiheet ja kehittyminen
Väitöskirja
Raija Pirttimaa
Erityispedagogiikka
Helsingin yliopisto

2002

Vammaisuuden moraalinen merkitys
Väitöskirja
Simo Vehmas
Erityispedagogiikka
Jyväskylän yliopisto

2001

Kehitysvammaisten elämänlaadun mittaaminen
Väitöskirja
Leena Matikka
Yhteiskuntatieteet
Tampereen yliopisto
Valtaistava ja yhteistyötä avaava haastattelumenetelmä perhelähtöisessä interventiossa
Väitöskirja
Marja-Leena Mattus
Yhteiskuntatieteet
Lapin yliopisto

2000

"Olen verkon silmässä kala" : vammaisuus, kuntoutuminen ja selviytyminen sosiaalisen tuen verkostoissa
Väitöskirja
Pirjo Somerkivi
Sosiaalipolitiikka
Kuopion yliopisto
Kehitysvammapalvelut ja muutosten vuosikymmenet
Väitöskirja
Susanna Nouko-Juvonen
Sosiologia
Turun yliopisto
Miten tutkia vammaisuutta yhteiskunnallisena kysymyksen
Väitöskirja
Antti Teittinen
Yhteiskuntatieteet
Jyväskylän yliopisto

1999

Kansamme parhaaksi: Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti
Väitöskirja
Markku Mattila
Historia
Tampereen yliopisto
Suomalaisten vammaisten elämä varsinaisessa elämäkerta- ja vammaisten elämää keskeisesti käsittelevässä kaunokirjallisuudessa
Väitöskirja
Jouko Lehtiö
Sosiologia
Turun yliopisto

1996

Vaillinaisuudella vaivatut : vammaisuuden tulkinnat suomalaisessa huoltokeskustelussa 1800-luvun lopulta 1930-luvun lopulle
Väitöskirja
Minna Harjula
Historia
Tampereen yliopisto

1993

Paikallisesta hyväntekeväisyydestä valtion asiaksi : aistiviallis- ja raajarikkoiskoulutus Suomessa 1846-1892
Väitöskirja
Tuula Vuolle
Historia
Jyväskylän yliopisto

1989

Varhain sairastuneen ja vammaisen sosiaalinen selviytyminen sosiologinen seurantatutkimus pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten sosiaalisesta selviytymisestä varhaisaikuisuudessa
Väitöskirja
Helka Urponen
Yhteiskuntatieteet
Turun yliopisto
Erityisopetus ja suomalainen oppivelvollisuuskoulu vuosina 1921-1985
Väitöskirja
Joel Kivirauma
Erityispedagogiikka
Turun yliopisto

1984

Carl Henrik Alopaeus aistivammaistyön uranuurtajana Suomessa
Väitöskirja
Plit Keijo
Kirkkohistoria
Helsingin yliopisto